KS Kansas State Fair Shoot

|||::
2000 N Poplar Hutchinson, KS 67502