KS Kansas State Fair Shootout

|||::
2000 N Poplar Hutchinson, KS 67502